Kwaliteit en tevredenheid

Cliënttevredenheidsonderzoek

ZorgkaartNederland

In Q 4 van 2016 zijn in het kader van het project kwaliteit en keuze informatie verpleging en verzorging thuis 150 waarderingen opgehaald. De waarderingen zijn opgehaald d.m.v. een telefonische enquête, georganiseerd door een extern bureau geregeld door PF Nederland. In februari 2017 heeft TGG de resultaten ontvangen.

We zijn heel blij dat zoveel cliënten/vertegenwoordigers hebben willen meewerken aan het onderzoek. Aandachts- en verbeterpunten die in de waarderingen naar voren komen worden intern verwerkt in verbeterplannen.

In 2017 is het aantal ingevulde waarderingen op ZorgkaartNederland beperkt gebleven tot 9. We stellen het erg op prijs als u een waardering in wilt vullen over de wijkverpleegkundige zorg die u of u relatie ontvangen heeft.

In 2018 zal Thuiszorg Groot Gelre opnieuw een onafhankelijk cliëntenonderzoek laten uitvoeren.

Heeft u een klacht laat het ons weten!

Hoe dient u een klacht in?

Natuurlijk is het eerste advies om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de betrokkene(n). Mocht dit geen oplossing bieden of geeft u er de voorkeur aan dit met een ander te bespreken, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Thuiszorg Groot Gelre of een leidinggevende. Bijvoorbeeld de eerst verantwoordelijk zorgverlener (EVZ-ér), de wijkverpleegkundige of verantwoordelijke manager.

Meld uw klacht, bij voorkeur schriftelijk

Het kan zijn dat het overleg met één van de bovengenoemde functionarissen niet naar tevredenheid verloopt of dat u direct een klacht wilt indienen. U kunt dan uw klacht melden bij de klachtenfunctionaris. Bij voorkeur ontvangen wij u klacht schriftelijk, dat kan in een brief of een mailbericht.

Klachtbehandeling

Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na binnenkomst van uw klachtmelding wordt contact met u opgenomen. Dit gebeurt telefonisch of via email als u daar de voorkeur aan geeft. Afhankelijk van de situatie, worden afspraken gemaakt voor het vervolg. De klachtenfunctionaris zal meer informatie willen verzamelen en vraagt eventueel advies bij deskundigen.

Thuiszorg Groot Gelre zal uw klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, in ieder geval 6 weken na uw melding. Deze termijn kan verlengd worden met 4 weken, als dit voor een zorgvuldig onderzoek nodig is.

Externe klachtencommissie

Wanneer u een klacht meldt bij de externe klachtencommissie ontvangt u uiterlijk 10 werkdagen na binnenkomst van de melding bericht of de klacht in behandeling wordt genomen. De klacht omvat een voldoende duidelijke omschrijving van het feit of de feiten en van de gedraging of de gedragingen waarover wordt geklaagd, en geeft aan tegen welke persoon of personen of welk orgaan van de instelling de klacht of de klachten zich richt of richten. De commissie stelt een onderzoek in, verzamelt informatie en gaat eventueel te rade bij deskundigen. Meer informatie kunt u vinden in onderstaande klachtenregeling.

Geschillencommissie

Als de klachtenprocedure niet leidt tot een oplossing naar tevredenheid kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie geeft een bindend advies.

Meer informatie en belangrijke adressen

De volledige regeling kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris of het secretariaat van Thuiszorg groot Gelre. Ook kunt u deze vinden onder aan deze pagina.

Klachtenfunctionaris Thuiszorg Groot Gelre/DrieGasthuizenGroep

De heer Harold Rox
Antwoordnummer 1550
6800 WC  ARNHEM
T (06) 53695952

De contactgegevens van de klachtencommissie zijn:Externe klachtencommissie

Antwoordnummer 7502, 6994 ZX DE STEEG
T (06) 16281765
E

U kunt hier de klachtenregeling downloaden.


Cliëntenraad

Wanneer u ergens tegen aan loopt, kunt u ook altijd terecht bij (vertegenwoordigers van) de cliëntenraad. Zij bieden u een luisterend oor en kunnen advies geven over de juiste aanpak.

Vragen over vaststelling inkomen/inning eigen bijdrage

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met:
Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten BV
Postbus 8403
2508 AA Den Haag
Telefoonnummer (gratis): 0800-19 25

026 363 92 23| |privacy